آکادمی ملی گمرک کابل افغانستان


گالری عکس

آکادمی ملی گمرک کابل افغانستانآکادمی ملی گمرک کابل افغانستانآکادمی ملی گمرک کابل افغانستانآکادمی ملی گمرک کابل افغانستانآکادمی ملی گمرک کابل افغانستانآکادمی ملی گمرک کابل افغانستانآکادمی ملی گمرک کابل افغانستانآکادمی ملی گمرک کابل افغانستان

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار اصلی اجرا
کارفرما: اتحادیه اروپا
مشاور: شرکت مهندسین مشاور Sim S.pA Co
موقعیت: افغانستان- شهر کابل
مبلغ قرارداد: 3 میلیون یورو
مدت زمان قرارداد: 18 ماه

احجام پروژه

خاکبرداری : 7,000 متر مکعب
بتن ریزی : 2,000 متر مکعب
بتن ریزی : 90,000 متر مکعب
آرماتور بندی: 110 تن
قالب بندی: 11,000 متر مربع
سازه های فلزی: 3 تن
محوطه سازی: 8,000 متر مربع

مشخصات فنی پروژه

زیربنای ساختمان اداری : 600 متر مربع
زیربنای ساختمان آموزشی : 1,600 متر مربع
تعداد طبقات : 1 طبقه
نوع اسکلت : اسکلت بتنی

اهداف پروژه

سازماندهی خدمات گمرکی کشور افغانستان و همینطور آموزش پرسنل