مجتمع مسکونی سنبل پردیس


گالری عکس

مجتمع مسکونی سنبل پردیسمجتمع مسکونی سنبل پردیسمجتمع مسکونی سنبل پردیسمجتمع مسکونی سنبل پردیسمجتمع مسکونی سنبل پردیسمجتمع مسکونی سنبل پردیس

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار اصلی اجرا
کارفرما: شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس
مشاور: شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس
موقعیت: استان تهران
مبلغ قرارداد: 30 میلیارد ریال
مدت زمان قرارداد: 12 ماه

احجام پروژه

بتن ریزی : 30,000 متر مکعب
آرماتور بندی: 500 تن
قالب بندی: 20,000 متر مربع
سازه های فلزی: 4,000 تن

مشخصات فنی پروژه

زیربنای کل : 45,000 متر مربع
تعداد کل واحد ها : 498 واحد
تعداد کل بلوک ها : 15 بلوک

اهداف پروژه

فراهم آوردن مسکن و امکانات اقامتی مناسب