مجتمع مسکونی 1200 واحدی فاز لاله ملارد


گالری عکس

مجتمع مسکونی 1200 واحدی فاز لاله ملاردمجتمع مسکونی 1200 واحدی فاز لاله ملاردمجتمع مسکونی 1200 واحدی فاز لاله ملاردمجتمع مسکونی 1200 واحدی فاز لاله ملاردمجتمع مسکونی 1200 واحدی فاز لاله ملاردمجتمع مسکونی 1200 واحدی فاز لاله ملاردمجتمع مسکونی 1200 واحدی فاز لاله ملارد

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار اصلی طرح و اجرا
کارفرما: گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن
دستگاه نظارت: کنسرسیوم آتک و توان
مشاور کارفرما: شرکت مهندسین مشاور طرح آژند البرز
موقعیت: استان البرز
مبلغ قرارداد: 650 میلیارد ریال
مدت زمان قرارداد: 22 ماه

احجام پروژه

بتن ریزی : 80,000 متر مکعب
آرماتور بندی: 7,000 تن
قالب بندی: 492,000 متر مربع

مشخصات فنی پروژه

زیربنای کل : 140,000 متر مربع
تعداد کل واحد ها : 1,272 واحد
تعداد کل بلوک ها : 25 بلوک
تعداد طبقات : 5 تا 11 طبقه

اهداف پروژه

فراهم آوردن مسکن و امکانات اقامتی مناسب