سد مخزنی رئیسعلی دلواري


گالری عکس

سد مخزنی رئیسعلی دلواريسد مخزنی رئیسعلی دلواريسد مخزنی رئیسعلی دلواريسد مخزنی رئیسعلی دلواريسد مخزنی رئیسعلی دلواري

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: مدیر طرح
کارفرما: شرکت آب منطقه ای فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد
مشاور: شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس
موقعیت: استان بوشهر
مبلغ قرارداد اصلی: 420 میلیارد ریال
کارکرد پرهون طرح: 10 میلیارد ریال
مدت زمان قرارداد: 46 ماه

احجام پروژه

بتن ریزی بدنه سد: 220,000 متر مکعب
بتن ریزی سر ریز: 30,000 متر مکعب
حفاری و تزریق: 100,000 متر (پرده آب بند)

مشخصات فنی پروژه

نوع سد: بتني دو قوسي
طول تاج: 240 متر
ارتفاع از پي: 112 متر

اهداف پروژه

توسعه اراضي كشاورزي به ميزان 19,500 هكتار
بهبود بهره برداري از اراضي به ميزان 4,500 هكتار و كنترل سيلاب و جلوگیری از خسارات حاصله
توليد انرژي به ميزان 96 گيگاوات ساعت