سد و تونل های انحراف آب چمشیر


گالری عکس

سد و تونل های انحراف آب چمشیرسد و تونل های انحراف آب چمشیرسد و تونل های انحراف آب چمشیرسد و تونل های انحراف آب چمشیرسد و تونل های انحراف آب چمشیرسد و تونل های انحراف آب چمشیرسد و تونل های انحراف آب چمشیر

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار سیستم انحراف آب
پیمانکار اصلی: شرکت سابیر
کارفرمای اصلی: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
مشاور: :شرکت مهندسین مشاور تهران سحاب
دستگاه نظارت: شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس
موقعیت:استان کهگیلویه و بویر احمد
مبلغ قرارداد اصلی:مبلغ قرارداد: 137 میلیارد ریال
مدت زمان قرارداد: 18 ماه

احجام پروژه

بتن غلطکی (RCC) فرازبند و نشیب بند: 95,000 متر مکعب
بتن ریزی تونل انحراف: 45,000 متر مربع
آرماتور بندی: 2,400 تن
قالب بندی: 53،000 متر مربع

مشخصات فنی پروژه

نوع فراز بند و نشیب بند: بتن غلطکی
ارتفاع فراز بند: : 32 متر
ارتفاع نشیب بند: 18 متر
طول تونل انحراف: 760 متر
قطر تونل انحراف: 12 متر

اهداف پروژه

انحراف مسیر آب رودخانه زهره، ساختگاه سد چمشیر