ایستگاه مترو شماره 3 (فرصت) شیراز


گالری عکس

ایستگاه مترو شماره 3 (فرصت) شیرازایستگاه مترو شماره 3 (فرصت) شیرازایستگاه مترو شماره 3 (فرصت) شیرازایستگاه مترو شماره 3 (فرصت) شیرازایستگاه مترو شماره 3 (فرصت) شیرازایستگاه مترو شماره 3 (فرصت) شیراز

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار اصلی اجرا
کارفرما: سازمان قطار شهری شیراز و حومه
مشاور کارفرما: شرکت مهندسین مشاور پرداراز
موقعیت: استان فارس
مبلغ قرارداد: 110 میلیارد ریال
مدت زمان قرارداد: 16 ماه

احجام پروژه

خاکبرداری : 70,000 تن
بتن ریزی: 19,000 متر مکعب
قالب بندی: 18,000 متر مربع
آرماتور بندی: 2،900 تن
سازه های فلزی: 760 تن
شمع کوبی: 1,220 متر طول

مشخصات فنی پروژه

زیربنای ایستگاه : 7,500 متر مربع
روش اجرا : بالا به پایین

اهداف پروژه

توسعه و تکمیل خطوط قطار شهری اصفهان با توجه به نیاز ضروری به گسترش حمل و نقل شهری