دپو مرکزی قطار شهری شیراز


گالری عکس

دپو مرکزی قطار شهری شیرازدپو مرکزی قطار شهری شیرازدپو مرکزی قطار شهری شیرازدپو مرکزی قطار شهری شیرازدپو مرکزی قطار شهری شیرازدپو مرکزی قطار شهری شیراز

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار اصلی اجرا
کارفرما: سازمان قطار شهری شیراز و حومه
مشاور کارفرما: شرکت مهندسین مشاور ایتسن
موقعیت: استان فارس
مبلغ قرارداد: 90 میلیارد ریال
مدت زمان قرارداد: 15 ماه

احجام پروژه

خاکبرداری : 70,000 تن
بتن ریزی: 15,000 متر مکعب
قالب بندی: 20,000 متر مربع
آرماتور بندی: 350 تن
سازه های فلزی: 750 تن
محوطه سازی: 6,000 متر مربع

مشخصات فنی پروژه

زیربنای دپو : 19,000 متر مربع

اهداف پروژه

توسعه و تکمیل فضای مورد نیاز قطار شهری شیراز با هدف اصلی گسترش حمل و نقل شهری