بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان


گالری عکس

بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کاشانبخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کاشانبخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کاشانبخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کاشانبخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کاشانبخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کاشانبخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کاشانبخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار انجام کلیه عملیات ساختمانی
کارفرما: سازمان توسعه برق ایران
مشاور کارفرما: شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو
موقعیت: استان اصفهان
مبلغ قرارداد: 323,269,205,382 تومان
مدت زمان قرارداد: 24 ماه

مشخصات فنی پروژه

نوع نیروگاه: سیکل ترکیبی
ظرفیت نیروگاه: 324 مگا وات
تعداد واحدها: 2 واحد گازی هر یک 162 واحد

احجام پروژه

بتن ریزی: 24456 متر مکعب
خاکبرداری: 202006 متر مکعب
قالب بندی: 41781 متر مربع
آرماتوربندی: 2243918 کیلوگرم
سازه های فلزی: 190557 کیلوگرم

اهداف پروژه

تولید برق و بهبود شرایط زیست محیطی