برج های خنک کن نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج


گالری عکس

برج های خنک کن نیروگاه سیکل ترکیبی سنندجبرج های خنک کن نیروگاه سیکل ترکیبی سنندجبرج های خنک کن نیروگاه سیکل ترکیبی سنندجبرج های خنک کن نیروگاه سیکل ترکیبی سنندجبرج های خنک کن نیروگاه سیکل ترکیبی سنندجبرج های خنک کن نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار اصلی اجرا
کارفرما: شرکت احداث و توسعه ی نیروگاه های سیکل ترکیبی مپنا توسعه 2
مشاور کارفرما: شرکت مهندسین مشاور مشانیر
دستگاه نظارت: شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو
موقعیت: استان کردستان
مبلغ قرارداد: 157 میلیارد ریال
مدت زمان قرارداد: 18 ماه با الحاقیه

احجام پروژه

بتن ریزی: 30,000 متر مکعب
قالب بندی: 106,000 متر مربع
آرماتور بندی: 6,500 تن
سازه های فلزی: 600 تن

مشخصات فنی پروژه

تعداد برج های خنک کن: 2 واحد
ارتفاع برجها از روی فونداسیون: 125 متر
حداکثر قطر: 73 متر
حداقل قطر: 60 متر
حداکثر ضخامت: 125 سانتیمتر
حداقل ضخامت: 18 سانتیمتر

اهداف پروژه

جذب گرما از فرايند