نيروگاه سیکل ترکیبی غرب مازندران


گالری عکس

نيروگاه سیکل ترکیبی غرب مازندراننيروگاه سیکل ترکیبی غرب مازندران

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار اجرا کامل فعالیت های اجرایی
کارفرما: شرکت تولید برق ماهتاب کاسپین
مشاور کارفرما: شرکت راز آهنگ
دستگاه نظارت: شرکت مهندسی والا انرژی
موقعیت: استان مازندران
مبلغ قرارداد (به همراه خرید و نصب جرثقیل ها): 612,979,161,533 تومان
مدت زمان قرارداد: 30 ماه

مشخصات فنی پروژه

نوع نیروگاه: سیکل ترکیبی
ظرفیت نیروگاه: 450 مگا وات
تعداد واحدها: 1 واحد گازی

احجام پروژه

بتن ریزی: 22507 متر مکعب
خاکبرداری: 161148 متر مکعب
قالب بندی: 45104 متر مربع
آرماتوربندی: 2815575 کیلوگرم
ساندویچ پنل: 19634 متر مربع
سازه های فلزی: 2463611 کیلوگرم

اهداف پروژه

تولید برق و بهبود شرایط زیست محیطی