نیروگاه خورشیدی حرارتی یزد


گالری عکس

نیروگاه خورشیدی حرارتی یزدنیروگاه خورشیدی حرارتی یزدنیروگاه خورشیدی حرارتی یزدنیروگاه خورشیدی حرارتی یزدنیروگاه خورشیدی حرارتی یزدنیروگاه خورشیدی حرارتی یزدنیروگاه خورشیدی حرارتی یزد

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار اصلی اجرا
کارفرما: شرکت احداث و توسعه ی نیروگاه های سیکل ترکیبی مپنا توسعه 2
مشاور کارفرما: شرکت مهندسین مشاور مشانیر
موقعیت: استان یزد
مبلغ قرارداد: 293 میلیارد ریال
مدت زمان قرارداد: 40 ماه با الحاقیه

احجام پروژه

بتن ریزی: 31,000 متر مکعب
قالب بندی: 78,000 متر مربع
آرماتور بندی: 3,300 تن
ساندویچ پانل: 20,500 مترمربع
سازه های فلزی: 3,300 تن

مشخصات فنی پروژه

نوع نیروگاه: خورشیدی حرارتی
ظرفیت نیروگاه: 478 مگاوات
تعداد واحد های بخار: 1 واحد 143 مگاواتی
ظرفیت نیروگاه: 17 مگاوات

اهداف پروژه

تولید برق مورد نیاز منطقه توسعه و استفاده از انرژی های پاک نهایت استفاده از انرژی خورشیدی