نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج


گالری عکس

نیروگاه سیکل ترکیبی سنندجنیروگاه سیکل ترکیبی سنندجنیروگاه سیکل ترکیبی سنندجنیروگاه سیکل ترکیبی سنندجنیروگاه سیکل ترکیبی سنندجنیروگاه سیکل ترکیبی سنندجنیروگاه سیکل ترکیبی سنندج

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار اصلی اجرا
کارفرما: شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران-مپنا-توسعه 2
مشاور کارفرما: شرکت مهندسین مشاور مشانیر
دستگاه نظارت: شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو
موقعیت: استان کردستان
مبلغ قرارداد: 290 میلیارد ریال
مدت زمان قرارداد: 22 ماه

احجام پروژه

بتن ریزی: 15,000 متر مکعب
قالب بندی: 34,000 متر مربع
آرماتور بندی: 1,500 تن
ساندویچ پانل: 10,000 مترمربع
سازه های فلزی: 2,150 تن

مشخصات فنی پروژه

نوع نیروگاه: سیکل ترکیبی
ظرفیت نیروگاه: 960 مگاوات
نوع توربین ها:
تعداد واحد ها: 4 واحد گازی و دو واحد بخار 160 مگاواتی

اهداف پروژه

تولید برق و پشتیبانی شهر های حومه