نیروگاه گازی سوم پالایشگاه آبادان


گالری عکس

نیروگاه گازی سوم پالایشگاه آباداننیروگاه گازی سوم پالایشگاه آباداننیروگاه گازی سوم پالایشگاه آباداننیروگاه گازی سوم پالایشگاه آباداننیروگاه گازی سوم پالایشگاه آبادان

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار عملیات ساختمانی و تاسیساتی نیروگاه
پیمانکار اصلی: شرکت فراب
کارفرمای اصلی:شرکت پالایش نفت آبادان
مشاور کارفرما: شرکت مهندسین مشاور مسینان
موقعیت: استان خوزستان
مبلغ قرارداد: 280 میلیارد ریال
مدت زمان قرارداد: 41 ماه

احجام پروژه

بتن ریزی: 17,000 متر مکعب
قالب بندی: 32,000 متر مربع
آرماتور بندی: 1,900 تن
ساندویچ پانل: 12,000 مترمربع
سازه های فلزی: 3,200 تن

مشخصات فنی پروژه

نوع نیروگاه: گازی
ظرفیت نیروگاه: 210 مگاوات
تعداد واحد ها: 7 واحد گازی هریک 30 مگاوات

اهداف پروژه

تولید برق جایگزینی ژنراتورهای قدیمی و فرسوده نیروگاه ثبات در تولید فراورده های نفتی