نیروگاه گازی علی آباد


گالری عکس

نیروگاه گازی علی آبادنیروگاه گازی علی آبادنیروگاه گازی علی آبادنیروگاه گازی علی آبادنیروگاه گازی علی آباد

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار اصلی اجرا
کارفرما: شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران-مپنا توسعه 1
مشاور کارفرما: شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو
موقعیت: استان گلستان
مبلغ قرارداد: 270 میلیارد ریال
مدت زمان قرارداد: 22 ماه

احجام پروژه

بتن ریزی: 54,000 متر مکعب
قالب بندی: 100,000 متر مربع
آرماتور بندی: 3,500 تن
ساندویچ پانل: 20,000 مترمربع
سازه های فلزی: 4,000 تن

مشخصات فنی پروژه

نوع نیروگاه: گازی
ظرفیت نیروگاه: 1000 مگاوات
تعداد واحد ها: 6 واحد گازی هریک 162 مگاوات

اهداف پروژه

تولید 1000 مگاوات برق به منظور تامین و تقویت شبکه برق کشور