ساختمانهاي صنعتی (غیر متمرکز) فاز 13 پارس جنوبی


گالری عکس

ساختمانهاي صنعتی (غیر متمرکز) فاز 13 پارس جنوبیساختمانهاي صنعتی (غیر متمرکز) فاز 13 پارس جنوبیساختمانهاي صنعتی (غیر متمرکز) فاز 13 پارس جنوبیساختمانهاي صنعتی (غیر متمرکز) فاز 13 پارس جنوبیساختمانهاي صنعتی (غیر متمرکز) فاز 13 پارس جنوبیساختمانهاي صنعتی (غیر متمرکز) فاز 13 پارس جنوبیساختمانهاي صنعتی (غیر متمرکز) فاز 13 پارس جنوبیساختمانهاي صنعتی (غیر متمرکز) فاز 13 پارس جنوبیساختمانهاي صنعتی (غیر متمرکز) فاز 13 پارس جنوبیساختمانهاي صنعتی (غیر متمرکز) فاز 13 پارس جنوبی

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار اجرا
کارفرمای اصلی: شرکت نفت و گاز پارس
پیمانکار اصلی: شرکت پترو پایدار ایرانیان
مشاور : شرکت پترو پایدار ایرانیان
موقعیت: استان بوشهر
مبلغ قرارداد: 230 میلیارد ریال
مدت زمان قرارداد: 30 ماه با الحاقیه

احجام پروژه

بتن ریزی: 37,000 متر مکعب
خاکبرداری: 52,000 متر مکعب
قالب بندی: 120,000 متر مربع
آرماتور بندی: 4,500 متر مکعب

مشخصات فنی پروژه

زیربنای ساختمان های صنعتی: 30,000 متر مربع
نوع و تعداد ساختمان های صنعتی: ده واحد Substation، یک واحد Fire Fighting،یک واحد Switchgear Room، و یک ساختمان View Gallery

اهداف پروژه

تامین برق مورد نیاز سایر واحد های موجود در پالایشگاه کنترل و پردازش واحد های موجود در پالایشگاه