ساختمان های صنعتی پالایشگاه ستاره خلیج فارس بندر عباس


گالری عکس

ساختمان های صنعتی پالایشگاه ستاره خلیج فارس بندر عباسساختمان های صنعتی پالایشگاه ستاره خلیج فارس بندر عباسساختمان های صنعتی پالایشگاه ستاره خلیج فارس بندر عباسساختمان های صنعتی پالایشگاه ستاره خلیج فارس بندر عباس

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار طرح و اجرا عضو مشارکت تابلیه-پرهون طرح
کارفرمای اصلی: شرکت نفت ستاره خلیج فارس
پیمانکار اصلی: مشارکت تهران جنوب-بینا
مشاور : شرکت مهندسین مشاور بینا
موقعیت: استان هرمزگان
مبلغ قرارداد: 45 میلیون یورو
مدت زمان قرارداد: 24 ماه

احجام پروژه

بتن ریزی: 80,000 متر مکعب
خاکبرداری: 160,000 متر مکعب
قالب بندی: 250,000 متر مربع
آرماتور بندی: 12,000 متر مکعب
کارهای فلزی: 500,000 تن

مشخصات فنی پروژه

زیربنای ساختمان های صنعتی: 85,000 متر مربع
نوع و تعداد ساختمان های صنعتی: : بیست و دو واحد Substation، دو واحد Elec. P.House،سه واحد Control Room، سه واحد Fire Station، یک واحد Chemical House و یک واحد Chlorination

اهداف پروژه

تامین برق مورد نیاز سایر واحد های موجود در پالایشگاه کنترل و پردازش واحد های موجود در پالایشگاه