عملیات ساختمانی طرح توسعه سیمان ایلام


گالری عکس

عملیات ساختمانی طرح توسعه سیمان ایلام

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: مدیریت اجرا
پیمانکار اصلی: شــركت ملی ساختمان
کارفرمای اصلی: شــركت سیمان ایلام
مشاور کارفرما: شــركت مهندسین مشاور سازه اندیشان
موقعیت: استان ایلام
کارکرد پرهون طرح: 10 میلیارد ریال
مبلغ قرارداد: 160 میلیارد ریال
کارکرد پرهون طرح: 10 میلیارد ریال
مدت زمان قرارداد: 11 ماه

احجام پروژه

بتن ریزی: 52,000 متر مکعب
قالب بندی: 94,000 متر مربع
آرماتور بندی: 7,000 تن
خاکبرداری: 190,000 متر مکعب
کارهای فلزی: 3,100 تن

مشخصات فنی پروژه

تعداد سیلو ها: 5 واحد

اهداف پروژه

بخشی از طرح توسعه کارخانه سیمان ایلام وتامین فضای کافی و مناسب جهت انبار سیمان