کمپ 12000 نفری و محوطه سازی فاز 13 پارس جنوبی


گالری عکس

کمپ 12000 نفری و محوطه سازی فاز 13 پارس جنوبیکمپ 12000 نفری و محوطه سازی فاز 13 پارس جنوبیکمپ 12000 نفری و محوطه سازی فاز 13 پارس جنوبیکمپ 12000 نفری و محوطه سازی فاز 13 پارس جنوبیکمپ 12000 نفری و محوطه سازی فاز 13 پارس جنوبیکمپ 12000 نفری و محوطه سازی فاز 13 پارس جنوبیکمپ 12000 نفری و محوطه سازی فاز 13 پارس جنوبیکمپ 12000 نفری و محوطه سازی فاز 13 پارس جنوبیکمپ 12000 نفری و محوطه سازی فاز 13 پارس جنوبی

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار اجرا
کارفرمای اصلی: شرکت نفت و گاز پارس
پیمانکار اصلی: شرکت پترو پایدار ایرانیان
موقعیت: استان بوشهر
مبلغ قرارداد: 70 میلیارد
مدت زمان قرارداد: 12 ماه با الحاقیه

احجام پروژه

بتن ریزی: 3,000 متر مکعب
ساندویچ پانل: 40,000 متر مکعب
درب و پنجره: 2,100 متر مربع
محوطه سازی: 25,000 متر مکعب
کارهای فلزی: 130,000 تن

مشخصات فنی پروژه

زیر بنای ساختمانهای کمپ: 12,000 متر مربع
تعداد کمپ ها: 50 واحد

اهداف پروژه

فراهم نمودن امکانات اقامتی و رفاهی مناسب برای نیروی انسانی فاز 13 پارس جنوبی