ارزیابی اقتصادی

ارزیابی اقتصادی

تجزیه و تحلیل اقتصادی می تواند بطور عام به تخمین مطلوبیت یک سرمایه گذاری و به طور خاص میزان مناسب بودن آن برای یک سرمایه گذار؛ بویژه از نظر منافع مالی کمک کند. تحلیلگران سرمایه گذاری، عموماً روندهای اقتصادی و تأثیر آنها بر پتانسیل تجارت در زمینه های مختلف را بررسی می کنند. در شرکت پرهون طرح موارد زیر به عنوان چارچوب وظایف مسئول این کار ذکر شده است:

  • بررسی وضعیت شرکت، بخصوص از لحاظ عملکرد مالی آن
  • تجزیه و تحلیل حساب های مالی شرکت از جمله ترازنامه و صورت سود و زیان و همچنین گردش جریان نقد
  • تفسیر ساختارهای مالی پیچیده و مدل های اقتصادی بکار رفته در کسب و کار
  • تحقیق درمورد فرصت های اقتصادی پیش رو و نوشتن خلاصه های مدیریتی
  • برگزاری جلسات منظم با رهبر بخش و بررسی صندوق های ملی و بین المللی برای یافتن پشتیبانی مالی مناسب برای پروژه ها
  • ارائه توصیه های کارآمد به مدیران ارشد در زمینه سرمایه گذاری اقتصادی
  • جمع آوری اطلاعات دقیق و به روز و تهیه گزارش های امکان سنجی پروژه شامل معیارهای اصلی ارزیابی مانند دوره بازپرداخت تسهیلات، بازگشت سرمایه، نرخ بازده داخلی، جریان نقدی تنزیل شده، ارزش فعلی خالص ، اندازه گیری هزینه-منفعت.