معرفی

در یک تعریف ساده، می توان «توسعه کسب و کار» را به عنوان ایده ها، برنامه ها و اقداماتی که به منظور بهتر شدن یک تجارت وجود دارد؛ خلاصه کرد. مقاصد آن شامل افزایش درآمد، رشد از نظر گسترش حوزه فعالیت، افزایش سودآوری از محصولات و خدمات از طریق ایجاد مشارکت استراتژیک، تصمیم گیری در مورد تحول کسب و کارو نیز سرمایه گذاری در پروژه های جدید می شود. از آنجا که بخش توسعه کسب و کار، نیازمند تصمیم گیری های مداوم است؛ کارشناسان این حوزه باید در فعالیتهای زیر نقش فعالی ایفا نمایند:

  • تجزیه و تحلیل منبع اصلی درآمد سازمان ناشی از کارهای فعلی و میزان وابستگی به آنها
  • جمع آوری اطلاعات در خصوص وضعیت فعلی شرکت با استفاده از ابزارهایی چون SWOT (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها، و تهدیدات)
  • رصد کردن پیش بینی های مربوط به تغییرات و رشد صنعت مد نظر
  • آگاهی مستمر از وضعیت بازار و سنجش روابط فیمابین با مشتریان بوسیله انجام نظرسنجی
  • جستجو در چشم اندازهای جدید سرمایه گذاری تجاری که ممکن است مکمّل فعالیت فعلی شرکت باشد
  • پیشنهاد برنامه هایی جهت بهره گیری از فرصت های جدید یا ناشناخته بازار
  • ارزیابی استراتژی های توسعه میان رقبا و حرکات آنها را در این زمینه
  • تدوین مشخصات مشتریان موجود و بروز رسانی منظم
  • مرور اهداف بلند مدت شرکت، خصوصاً در ارتباط با ابتکارات مطروحه
بنابراین، پرهون طرح از سال 1389، بخش توسعه کسب و کار را با دارا بودن واحدهای حرفه ای اصلی تحقیقات بازار و ارزیابی اقتصادی، در شرکت ایجاد کرده است.