تحقیقات بازار

یک تحلیلگر تحقیقات بازار (MRA) روندهای تجاری و ترجیحات ذینفعان را به دقّت ارزیابی کرده؛ تا به تصمیم گیری شرکت درباره نحوه شکل گیری، توسعه و یا حتی ترک یک بخش از بازار کمک نماید. مسئولیت های اصلی یک تحلیلگر تحقیقات بازار در شرکت پرهون طرح به شرح زیر معین شده است:

  • طراحی و ارزشیابی روش های جمع آوری داده ها؛ از قبیل پرسشنامه، مصاحبه، گروه کانونی و نظرسنجی
  • انتقال یافته ها به مدیران اجرایی و سطوح بالا از طریق گزارش ها، جدول ها، نمودارها و سایر ابزارهای بصری به منظور تصمیم گیری بهتر و آگاهانه در مورد کمپین های بازاریابی یا توسعه فعالیت شرکت.
  • تفسیر داده های پیمایش بازار، سازماندهی این اطلاعات به چشم اندازهای قابل فهم، و تهیه برنامه هایی جهت سرمایه گذاری.
  • ارائه یک تصویر قابل درک از رویدادهای جاری صنعت و رقبا تا شرکت بتواند چگونگی بقای حرفه ای خود در بازار را پیش بینی کند.
  • ارزیابی میزان اثربخشی استراتژی های بازاریابی اتخاذ شده و تجزیه و تحلیل داده های تحقیقات بازار.
  • گردآوری اطلاعات مربوط به فرصت ها و تهدید های بازار از مراجع مختلف مانند منابع آنلاین، وبسایت های صنعتی و بازرگانی، شبکه های اجتماعی و سایر رسانه ها.