خط مشی ایمنی

خط مشی ایمنی

شرکت پرهون طرح متعهد است به:


1) ایمنی محل کار
2) ارائه سیستم های ایمنی کار
3) ارائه دستورالعمل، نظارت و آموزش سیاست های ایمنی
4) فراهم کردن تجهیزات حفاظت ایمنی
5) ارزیابی خطرات پیش آمده تحت تاثیر فعالیت های کاری برای هر شخص
6) حصول اطمینان از ایمنی در نگهداری، جابجایی و حمل مواد و مصالح
7) پیشگیری از حوادث حین کار
8) در دسترس قرار دادن کمک های اولیه مناسب در کارگاه.