همکاری


دامنه فعالیت های شرکت پرهون طرح:

  • برنامه ریزی و کنترل
  • حسابداری و اداری
  • کنترل کیفیت
  • مديریت بهداشت و حفاظت فردی
  • مدیریت پروژه
  • مشاور بازاریابی
  • مهندسی برق
  • مهندسی عمران
  • مهندسی مکانیک

دعوت به همکاری:
 استخدام