post

کمپ 12000 نفری و محوطه سازی فاز 13 پارس جنوبی

جهت فراهم نمودن امکانات اقامتی و رفاهی مناسب برای نیروی انسانی مشغول در فاز 13 پارس جنوبی، احداث کمپ 12000 نفری با امکانات و کیفیت مناسب و در انواع کمپ های مهندسی، مدیریتی، اداری، خانوادگی، کارگری و نگهبانی در دستور کار قرار گرفت.


وضعیت کنونی پروژه: اتمام یافته

اطلاعات کلیدی پروژه

نقش پرهون طرح: پیمانکار اجرا
کارفرمای اصلی: شرکت نفت و گاز پارس (POGC)
پیمانکار اصلی: شرکت پترو پایدار ایرانیان
موقعیت: استان بوشهر
مبلغ قرارداد: 162 میلیارد ریال
مدت زمان قرارداد: 12 ماه با الحاقیه

 

تصاویر پروژه

احجام پروژه

بتن ریزی: 3,000 متر مکعب
ساندویچ پانل: 40,000 متر مکعب
درب و پنجره: 2,100 متر مربع
محوطه سازی: 25,000 متر مکعب
کارهای فلزی: 130,000 تن

مشخصات فنی پروژه

زیربنای ساختمان های کمپ: 12,000 متر مربع
تعداد کمپ ها: 50 واحد

اهداف پروژه

  • فراهم نمودن امکانات اقامتی و رفاهی مناسب برای نیروی انسانی فاز 13 پارس جنوبی

همکاران پروژه